Alagöz, Kadriye Hocaoğlu (2017). "Şiiri Tenasüpleştiren Hünerli Bir Nâzım: Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî ve Divançesi / Skillful Nazım Which İs Used Tenasüp Art in Poem: Rodosçuklu Kömürkayazâde Fenn Fennî and It's Divançe". Littera Turca Journal of Language and Literature. Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Adına Tebdiz Özel Sayısı. Cilt: 3, Sayı: 1, s. 107-118.

  • 2017

Özet

 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî Efendi’nin tespit edilebilen tek eseri mürettep Divançesi’dir. Divançe’de yekûn tutan gazellerin taranması sonucunda Fennî’nin şiirinde ön plana çıkan özelliklerden birisi de aynı kavram alanına giren kelimelerin bir beyit içerisinde toplanması yahut bir başka deyişle tenasüp sanatının ağırlıklı olarak kullanılmasıdır. Şair tarafından maddi ve manevi birçok unsuru içeren beyitler kaleme alınmıştır. Bu makale de Divan şiirinde birçok şairin kullandığı tenasüp sanatının Rodosçuklu Kömürkayazâde Fennî Divançesi’nde yoğun olarak kullanılmasının şairin sanatçılığına etkisi değerlendirilmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: XVIII. yüzyıl, Rodosçuk, Fennî Efendi, Tenasüp, Gazel


http://dergipark.gov.tr/download/article-file/270971

Ekler