Güzel, Bilal (2017). “ Klasik Türk Şiirinde ‘Ağzı Mühürlü’ Deyimi Üzerine /About the İdiom of ‘Sealed Mouth’ in Classical Turkish Poetry”. Littera Turca Journal of Language and Literature. Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Adına Tebdiz Özel Sayısı. Cilt: 3, Sayı: 1, s. 99-106.

  • 2017

Özet 

Deyimler, gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Dil malzemesi olmalarının yanı sıra toplum yaşayışını ve kültürünü de yansıtırlar. Geçmişte edebi metinlerde kullanılan deyimlerin bir kısmı çeşitli nedenlerle bugün kullanımdan düşmüştür. Bu makalenin konusu olan “ağzı mühürlü” deyimi sözlüklerde yer almaz. Deyim sözlüklerinde “ağzını mühürlemek” şekliyle geçen deyime “konuşmamak, susmak” anlamları verilmiştir. Yapılan taramalarda “Ağzı mühürlü” deyimine ilk defa on yedinci yüz yıl şairlerinin şiirlerinde rastlanmıştır. Deyimin sözlüklerde verilen “konuşmamak, susmak” anlamı bazı beyitlerde bağlama uygun olmadığı görülmüştür. Bu makalede “ağzı mühürlü” deyimi, örnek beyitlerdeki bağlam doğrultusunda anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Şiiri, Deyim, Mühür

Abstract 

Idioms are stereotypical phrases that have their own distinctive meaning. In addition to being a language material, they also reflect the life and culture of society. Some of the idioms used in literary texts in the past have fallen from today's use for various reasons. The subject of this paper the idiom "mouth sealed" is not included in the dictionaries. In the dictionary of idioms, the phrase "sealing your mouth" is used to mean "not speaking, to be silent". The earliest examples of the idiom "mouth sealed" are found in the seventeenth century. It is seen that the meaning of "Not to speak and be silent" do not fit in the context for some couplets. In this article, the idiom "mouth sealed" will be tried to be understood in the context of example couplets. 

Key Words: Classical Turkish Poetry, Idiom, Seal.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272835

Resim: Acar, M. Şinasi (2011). Osmanlı'da Günlük Yaşam Nesneleri. İstanbul: YEM Yay., s. 386

Ekler