Değer, Mete Bülent (2017). Sebk-i Hindî Etkisi Bağlamında Mezâkî Divanı'nda Alışılmamış Bağdaştırmalar". Kesit Akademi Dergisi. Yıl: 3, Sayı: 10, s. 645-679.

  • 2017

Özet

Bu çalışmada, XVII. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı şairlerinden Mezâkî Süleyman Dede Bosnevî’nin bilinen tek eseri olan “Divan”ındaki şiirler incelenmiş ve Sebk-i Hindî etkisi çerçevesinde oluşturulmuş alışılmamış bağdaştırmalar (izafet-i itibariyye) tespit edilerek değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur. Giriş ve sonuç bölümü hariç olmak üzere üç ana bölümden oluşan çalışmamızda ilk bölümde Mezâkî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi verilerek şair tanıtılmaya çalışılmış, ikinci bölümde Sebk-i Hindî ve alışılmamış bağdaştırmalar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın esasını teşkil eden üçüncü bölümde ise Mezâkî divanında Sebk-i Hindî etkisindeki şairlerde yoğun olarak görülen alışılmamış bağdaştırmalara dair çeşitli tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Mezâkî divanında Sebk-i Hindî etkisiyle oluşturulmuş yapı ve kullanımlar bağlamında alışılmamış bağdaştırmaların tespitinde yüzlerce eserde kelime ve yapıları ortaya çıkarıp mukayese etme olanağı veren TEBDİZ sisteminin çok büyük yardımı olmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada Mezâkî’nin şiirlerinde Sebk-i Hindî etkisinde oluşturulmuş alışılmamış bağdaştırmalar ortaya çıkarılarak şairin Sebk-i Hindî içerisindeki yeri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Mezâkî, Sebk-i Hindî, Alışılmamış Bağdaştırmalar, divan, Tebdiz.

 

Ekler