Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Sempozyumu (12-13 Mayıs 2017) Bildiriler Kitabı. Şeyh Edebalı Üniversitesi. Bilecik. 2019.

  • 2019

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Takdim 1

Prof. Dr. İbrahim TAŞ Açılış Konuşması 2

Prof. Dr. Mustafa İSEN Kapanış Konuşması 3-8

Ahmet KARTAL Klasik Türk Şiirinde “Misk” / “Musk” In Classical Turkish Poetry 9-44

 İ. Hakkı AKSOYAK Mezara Hitaben Şiir Söyleme Geleneği: Kökeni, Örnekleri, Özellikleri / The Tradition of Saying Poetry to the Tomb: Origin, Samples, Characteristics 45-50

Beyhan KESİK Selîmî (II. Selîm) Dîvânçesi’nde Atasözü ve Deyim Kullanımı / The Use of Provebs and Idioms in Selîmî (Selîm II)’s Dîvânçe 51-57

 İ. Halil TUĞLUK Klâsik Şiirde Mekân İsimlerinin Bağlamsal Kullanımı: Dergâh-Nâme Örneği / Contextual Use of Space Names in Classical Poetry: The Case of Dergah-nâme 58-76

Ümran AY Ankaralı Nidâi Çelebi’nin Mesnevilerinde Temsil Metodu ve Latîfe-i Bengînâmesi / Representation Method of Ankaralı Nidâi Chalabi and his Latîfe-i Bengînâme 77-104

Hasan KAYA Zati’nin Gazellerinde Cinas Ustalığı / Pun Mastership in the Odes of Zati 105-127

H. İbrahim DEMİRKAZIK Çekmek” Fiili İle Bu Fiilden Türemiş Kelimelerin Zâtî Divanı’ndaki Anlam Çerçevesi / Meaning Framework Turkish Çekmek Verb and the Words Derived from This Verb in Zâtî’s Divan 128-143

Mehmet ÖZDEMİR Şebistân-ı Hayâl Şerhi’nin Nasîhat Faslında Tasavvufi Anlamlarıyla Ele Alınan Kavramlar ve Şarihin Muhataba Mesajı / Concepts Taken with Sufi Meanings in Advice Chapter of Shabistane Khayal and Message of Commentator to the Interlocuto 144-158

Kamile ÇETİN Sehî Bey’in Herhangi Bir Objenin Redif Olduğu Kasidelerinin Nesib Bölümlerinde Obje Tasvirleri ve Bunlara Yüklenen Anlamlar / The Object Descriptions and Meanings on the Redifs with Any Objects in Sehi Bey’s Qasides’ Nesibs 159-170

Tuba ONAT ÇAKIROĞLU Hevesnâme’de Renklerin Anlam Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Colors in terms of Meaning in Hevesnâme 171-178

Selim GÖK Meyhânede Sûfî Meydanda Bir Gaza Eri, Hayretî’de -(u)z Sesinin Gücü / A man of Holy War in Dervish Lodge Hayreti, the Power of the Voice “Us” 179-185

Gamze AYDIN “Ayağa Binmek (Pâ-Süvâr/Süvâr-Pâ)” Deyiminin Farsçadan Türkçeye Seyri ve Klasik Türk Şiirinde İzleri / The Course of the Idiom “Get On a Foot (Pâ-Süvâr / Süvâr-Pâ)" From Persian to Turkish and Its Traces in Classical Turkish Poetry 186-199

Metin SAMANCI Klasik Türk Şiirinde Tāk-ı Nisyān İfadesi Üzerine / On the Phrase Tāk-ı Nisyān in Classical Turkish Poetry 200-206

Özlem BATĞI Meddâh La’lîn-Kabâ’yı Divan Şiirinde Aramak / Searching Meddah La’lin-kaba in Divan Poetry 207-213

Zeynep DİNÇER BERDİBEK Çâk-i Girîbânı Farklı Yorumlamak / Different Interpretation of Çâk-i Girîbân 214-221

Bilal GÜZEL Klasik Türk Şiirinde “Sûret-i Dîvâr” Tabiri Üzerine / On the “Sûret-i Dîvâr” Phrase in the Classical Turkish Poetry 222-227

Kadriye KOCAOĞLU ALAGÖZ XVII. Yüzyıla Ait Bir Tabir: “Kat Kat Helâl Olsun” Üzerine / Term Belong to XVIIth Century: "Kat Kat Helal Olsun" 228-237

Duygu KARAGÖZ Bağdatlı Rûhî’nin Fazlullâh-ı Hurûfî Övgüsünde Bir Kasidesi / A Ruhi’s ode that aims to praise Fazlullah-ı Hurufi 238-246

http://w3.bilecik.edu.tr/turkdiliedebiyati/wp-content/uploads/sites/15/2017/05/Osmanl%C4%B1-Edebi-Metinlerinin-Anlam-D%C3%BCnyas%C4%B1-Bildirileri-e-kitap.pdf


Ekler