Bingöl, Duygu (2018). "Meşâ'irü'ş-Şu'arâ'da Hayâl Tasarımları /Imagination Designs in Meşâ'irü'ş-Şu'arâ". Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi. TEBDİZ Özel Sayısı. Cilt: 2, Sayı: 4, s. 142-155.

  • 2018

Öz 

Edebiyat tarihi için en önemli kaynaklardan biri olan şuʿarâ tezkirelerinde birtakım kalıplaşmış sözcükler kullanılır. Bu sözcüklerin, sözlüklerde yer alan manalarının dışında belirli bir anlam çerçeveleri mevcuttur. Kimi zaman temel anlamlarıyla kullanılan bu kelimeler, çoğu zaman yan anlamlarıyla ya da benzetmeye dayalı edebi sanat oluşturacak biçimde kullanımlarıyla karşımıza çıkmaktadır. “Hayâl” sözcüğü bunların başında gelir. Bu çalışmada Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şuʿarâ’sında kullanılan “hayâl” ibâresinin duygu tasarımları verilmiş ve şairlerin zevklerini, yeteneklerini ve şiir yazma kabiliyetlerini anlatırken farklı manalar, soyut tamlamalar, mecazla örülü anlamlar gruplandırılarak anlam çerçevesi belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meşâ’irü’ş-Şuʿarâ, Âşık Çelebi, Hayâl, Tasarım. 

Abstract 

Some stereotypes are used i n Tezkiretu's-suara (collection of biographies) which is one of the important sources in literature history. These words have a certain meaning frameworks apart from the terms in the dictionaries. These words which are sometimes used in their basic meanings, but mostly encountered as their connotations or in a way to creat literary art based on analogy. The main of these words is ‘imagination’. In this study, emotion designs of anlat imagination ini which is used in Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şuʿarâ soy, were given and different meanings, abstract phrases, metaphorical meanings, grouping and meaning frame were defined. In this study, emotion designs of inscription of ‘imagination’ which is used in Meşâ’irü’şŞuʿarâ of Âşık Çelebi were given and whereas the flavour, talent and versification ability of poets were told, different meanings, abstract phrases, metaphorical meanings were classified and meaning frame were defined. 

Keywords: Meşâ’irü’ş-Şuʿarâ, Âşık Çelebi, Imagination, Design.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/612036

Ekler